test.site.steninge

En plattform för praktiskt experimenterande och samtal kring hållbart byggande och omställning.

test.site.steninge är en plattform för omställning i praktiken där vi genom materiallaboration, metodutveckling och diskussion har som målsättning att förena kunskaper kring hållbarhetsfrågor med fokus på markanvändning, byggteknik, material och odling. Syftet med test.site.steninge är att verka kunskapsdelande, tillsammans och i utbyte med andra aktörer inom omställningsområdet, med förhoppning att inspirera och engagera.


VILKA VI ÄR

Patrik Bengtsson, inredningsarkitekt och möbelformgivare utbildad på Konstfack, Capellagårdens möbel- och inredningssnickeri och med erfarenhet inom byggnadsvård. Arbetar som konsult till FOJAB arkitekter i Malmö och driver parallellt designstudio med möbelformgivning. Menar att teori och praktik behöver interagera i större utsträckning.

Caroline Mårtensson konstnär, utbildad på Konsthögskolan i Malmö (M.F.A), samt kortare utbildningar inom odling och miljövetenskap. Arbetar forskningsbaserat, tvärvetenskapligt, plats- eller situationsbundet i förhållande till frågor inriktade på miljö och klimat, med ett intresse för de psykologiska barriärer som ligger i vägen för engagemang och normförändring.

Former för samarbeten, utbyten och delning utvecklas successivt, kontakta oss gärna. https://www.instagram.com/test.site.steninge/


September 2021.

EVENEMANG

2022 Augusti/september, Innan ridån faller i lokal kontext, ett kvällsevenemang där vi genom naturinventerare och nattljusstudier får möta mörkrets insekter, arter du kanske aldrig sett trots att de finns i din direkta närhet. Vi kommer också att visa videoinstallationen Innan ridån faller på den plats där materialet till verket delvis härstammar ifrån. Kvällen arrangeras av test.site.steninge med stöd av Region Halland. Evenemanget är väderberoende och datum meddelas närmre. För kvällen finns ett begränsat antal platser och förbokning är därför obligatorisk.

Innan ridån faller är en videoinstallation av Caroline Mårtensson och Patrik Bengtsson, utvecklad och genomförd i samarbete med musiker Magnus Jonsson Szatek. Verket kan även ses på Vandalorum, Museum för Konst och Design 27 augusti-6 november 2022 och på Form/Design Center i Malmö och på RIAN designmuseum i Falkenberg under 2023.


2022 Vi är nominerade till Halmstads arkitekturpris! Tre finalister är utsedda och det är fram till den 31 augusti möjligt för allmänheten att rösta. Läs mer här.


Innan ridån faller, förstudie till performance och evenemang med stöd av Region Halland, 2021. Undersökande konstnärligt arbete och tvärvetenskapligt samarbete kring uppmärksammande av biologisk mångfald och ekologisk läskunnighet.


Seeing reality and still beeing able to dream | Agnes Denes 1969 MIXED MINDS i möte med test.site.steninge 23-25 augusti 2021. En ljudförstärkt vandring för förståelse av kontext och för att ge perspektiv bortom våra invanda. Läntring av damm för mesta möjliga mångfald, nattflystudier och samtal om konstnärlig metod i förhållande till omställning.

Mixed Minds är ett är ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Art Inside Out, Kultur i Halland. Tematiken för 2020–2021 är ”Seeing reality and still beeing able to dream” (ur Agnes Denes manifesto 1969) och tar sin utgångspunkt i Agnes Denes konstnärskap. Agnes Denes är en pionjär inom den konceptuella konsten och konströrelsen ”environmental art”.  


SEMINARIUM Back to the Future – Hampakalk, ett biobaserat byggmaterial, 26 augusti 2020.

Medverkande: Max Scholtes (École Nationale du Chanvre), Paulien Strandberg-de Bruijn (Tekn. Dr. på Lunds Tekniska Högskola), Sven-Erik Svensson (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Alnarp), Clara Norell ( Nordiska Hampa Kompaniet), Lars Persson (Sustainable Business Hub), Anders Hall (Göteborgs stad), Peter Holmdahl (House of Hemp). Seminariet arrangerades tillsammans House of Hemp och École Nationale du Chanvre och genomfördes med stöd av Region Halland. 


KONSTRUKTIONS- OCH CERTIFIERINGSKURS I HAMPAKALKSBYGGNATION, 24-26 augusti 2020.

Kursen vände sig till professioner inom byggbransch och hållbarhetsutveckling och var ett samarrangemang med House of Hemp och Rémy Chorda, Ecole Nationale du Chanvre.


KONTEXT

Historiska lager är viktiga för förståelsen av en plats och dess förutsättningar. Hur marken brukats, erfarenheter som gjorts, men även t ex geologiska, hydrologiska och ekologiska förhållanden är avgörande samt framtida beräkningar i förhållande till ett förändrat klimat. Steninge ligger kustnära och naturbetesmark och lövskog möter jordbrukslandskap.

Marken där huset uppförts är en del av Carlslunds före detta frukt- och nejlikeodling och i slänten ner mot Skintaby låg tidigare växthus. Några av de sista fruktträdsraderna angränsar till oss och på sikt kommer det i luckorna mellan de gamla träden, integreras nyttoväxter enligt agroforestry metod. Att plantera in en variation av perenna grödor som samverkar gör odlingen robust i förhållande till extremare väder och klimat. Radsystemen behålls ur kulturhistoriska aspekter. Tidvis är vattentrycket stort och på tomtens lågpunkt anlades därför en dagvattendamm. Dammen stannar upp flöden och minskar övergödning, men blir också en vattenresurs för odlingen. I Steninge finns en tradition av jordhus. Det första byggdes på 1920-talet och därefter har det tillkommit i ett par generationer, de senaste byggdes 2005. Skälen till jordhusen var ursprungligen leran som ett lokalt och billigt byggmaterial.

De senast byggda jordhusen.

BYGGNATION

ROBUSTA MATERIAL MED LÅNG LIVSLÄNGD

VÄXTHUSET ger ett väderskyddande skal som gör att vi kan ha utökad verksamhet stora delar av året. Glaset skyddar mot vind, nederbörd och uv-ljus, vilket minskar slitage och avkylning. Här ska vi odla, men det ska också bli en plats för arbete, möten, kunskapsdelande verksamhet där vi kan ta emot människor i samband med föreläsningar och workshops, av oss och av inbjudna gäster och samarbetspartners. Väderskalet ger oss möjlighet att jobba med materiallösningar som annars inte är lämpade för ett nordiskt klimat.

HAMPAKALK SOM BYGGMATERIAL är vårt sätt att jobba vidare med jordhustradiotionen. Även med denna metod byggs massiva väggar av naturmaterial utan tätskikt och emissionsutsöndrande material. Hampa som byggmaterial är relativt nytt i Sverige men har en lång tradition i bl a Frankrike och England och skulle kunna bli ett lokalproducerat material. Hampakalk består av finhackad industrihampa som blandas med vatten och kalk till ett hårt och välisolerande byggnadsmaterial. Materialet är ickebärande och kräver en träkonstruktion likt ett korsvirkeshus. Trästommen gjutes in i hampakalk med hjälp av gjutformar. Konstruktionen är homogen, isolerar bra mot värme och kyla, är temperatur- och fuktutjämnande samt skapar ett bra inomhusklimat. Industrihampa är en ettårig snabbväxande ört som binder koldioxid effektivt. Hampan binder mer koldioxid när den växer än vad som går åt vid tillverkningen av hampakalk och den kommer från en förnyelsebar källa. Hampan är som byggmaterial en restprodukt efter framställning av olja och fibrer.

PERLITE ersätter cellplast som isoleringsmaterial i grunden. Materialet framställs genom upphettning av vulkanisk perlitsten vilken är miljö- och hälsovänlig. Perliten är vattenglasbehandlad för att inte suga upp fukt och blir kapillärbrytande vid en tjocklek på ca 5cm. Materialet kan inte brinna och reagerar ej kemiskt med andra ämnen eller byggmaterial.

UPPVÄRMNING bergvärme som på sikt kompletteras med solceller.

KRETSLOPPSANPASSAT AVLOPP Enskilt avlopp med slamavskiljare och infiltrationsbädd samt separering av toalettavlopp och BDT-vatten*. Vi kommer ha en urinsepererande torrtoalett där näringen i avfallet komposteras och återgår till odlingarna. På så sätt minskar vi övergödningen i naturen och får dessutom gödning till vår trädgård. Det är framförallt urinen som innehåller näring och genom att separera urin i en särskild tank är det lätt att omhänderta och gödsla med den. Vad gäller smittoämnen är det främst i latrinen dessa finns. För att bli av med bakterier och smitta behöver det torra avfallet komposteras innan det kan återföras till naturen. Vår lösning är en latrinkompost med två behållare att växla mellan. När den ena behållaren är är full får den vila tills alla bakterier är avdöda innan det kan används som jordförbättning. BDT-vattnet, som innehåller en mindre del näring och avfallsrester, går ut i en slamavskiljare och vidare till en infiltrationsanläggning. Den stora vinsten i detta system är framförallt ett minskat näringsläckage och i förlängningen minskad övergödning av i detta fall Kattegatt.

BDT-vatten = bad, disk och tvätt

Avloppet från en person/år innehåller ca: 0,6 kg fosfor, 5 kg kväve, 24 kg organiskt material (BOD), smittämnen, samt 60 m³ vatten per år om du har vattentoalett.
Källa:
avloppsguiden.se  


Genom byggprocessen har vi samverkat med byggnadssnickare Johan Bengtsson, Bygghjälp AB.